Paweł Jankiewicz fotografia - polityka prywatności, RODO

Administratorem danych osobowych jest Paweł Jankiewicz z siedzibą w Grajewie przy ul. mjr Jana Tabortowskiego 1/37, NIP: 844-23-26-435.

Dane są przetwarzane w celu realizacji przedmiotu umowy.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Zleceniodawcy są zobowiązani do poinformowania gości, innych zleceniobiorców i osób trzecich o rejestracji audio-wizualnej, przetwarzaniu danych osobowych i publikacji wizerunku, w związku z realizacją niniejszej umowy. Zleceniodawcy poinformują Wykonawcę, jeśli któraś z w/w osób nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że 25 maja 2018 roku weszło w życie tzw. RODO – nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Obejmuje ono wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Jako administrator Państwa danych osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy przetwarzania danych. O wszystkich zmianach dotyczących naszych usług i dokumentacji, które mogą mieć jakiekolwiek wpływ na Państwa dane, będziemy informować na bieżąco.

Administrator Pani/Pana danych osobowych jest

Paweł Jankiewicz z siedzibą w Grajewie przy ul. mjr Jana Tabortowskiego 1/37.

Cele przetwarzania

W celu świadczenia usług: foto-video, reklamowych. W celach marketingowych.

Kategorie Pani/Pana danych które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:

imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr. pesel

szczególnej kategorii (wizerunek)

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

drukarnia

firma informatyczna

agencja reklamowa

biuro rachunkowe

upoważnionym pracownikom i współpracownikom

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, nie dłużej jednak niż przez 7 lat od dnia uzyskania zgody.

Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Przekazujemy Pani/Pana dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana prawa

prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych,

prawo do usunięcia danych.

ograniczenia przetwarzania

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

prawo do przenoszenia danych

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Skontaktuj się

Zapraszam do kontaktu, aby sprawdzić dostępność terminu i szczegółową ofertę.

Scroll to Top